Bộ TT-TT sẽ hoàn thành nâng cấp các dịch vụ công của Bộ lên mức độ 4 trong năm 2020

Ảnh: Internet
Lãnh đạo Bộ TT-TT vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong năm 2020 của Bộ TT-TT hướng tới hoàn thiện Cổng dịch vụ công của Bộ theo hướng tập trung, thống nhất để cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; đáp ứng quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật.

Tích hợp 6 dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; áp dụng cơ chế đăng nhập 1 lần SSO đồng bộ trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính và kết nối hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc.

Tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt từ 40% trở lên. Cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, không dùng tiền mặt, bằng nhiều phương tiện khác nhau khi sử dụng dịch vụ công của Bộ…

Tận dụng hệ thống CNTT có sẵn, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính. Hoàn thành việc nâng cấp các dịch vụ công mức 2 và 3 lên mức độ 4; từng bước nâng cấp hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng.

Ngoài ra, Bộ TT-TT cũng đặt mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn, phổ cập kỹ năng để người dân, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của mỗi dịch vụ công.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, Bộ TT-TT giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ cùng phối hợp triển khai 9 nội dung. Trong đó, nội dung thống nhất các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính - cần được hoàn thành trong tháng 4.2020. Với nội dung xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; chuẩn hóa mã tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, lãnh đạo Bộ TT-TT yêu cầu hoàn thành trong tháng 4.2020.

Các nội dung cần được hoàn thành trong tháng 5.2020 bao gồm Xây dựng và nâng cấp Cổng dịch vụ công của Bộ đáp ứng các quy định và tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật; Xây dựng quy chế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Bộ; hướng dẫn các đơn vị trong Bộ thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, nội dung “Kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công của Bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng, dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia” được Bộ TT-TT yêu cầu hoàn thiện trong tháng 9.2020.

Các nội dung khác được lãnh đạo Bộ TT-TT yêu cầu hoàn thiện trong tháng 10, điển hình như việc Thiết lập kho lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử…

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.